Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

RODO- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018r. w Unii Europejskiej stosowane są nowe zasady ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego również „RODO”). W związku z powyższym Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników oraz osób korzystających z usług bibliotecznych zgodnie z powyższymi zasadami.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
574 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.Dz.U.2016 poz. 1068 z późn. zm.) w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wymienionych celów.

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu informuje, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna  w Ślemieniu, ul. Krakowska 124, 34-323 Ślemień.  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz  z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@biblioteka.slemien.xsk.pl lub pod numerem telefonu 33 497-99-99.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

W sytuacji gdy Czytelnik zaprzestanie  korzystania z Biblioteki bez deklarowania takich intencji Bibliotece dane Czytelnika oraz osób korzystających z usług bibliotecznych, przetwarzane w formie papierowej są usuwane po upływie 5 lat licząc  od daty ostatniego wypożyczenia/zwrotu .

Na wniosek Czytelnika , który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki jego dane osobowe zostają
usunięte.